Adatvédelmi tájékoztató

A vásárlóink és látogatóink által a www.whitehousedekor.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház), e-mail és telefon útján, valamint az üzletemben szolgáltatott személyes adatok kezelője: Veres Zsuzsanna e.v. (székhely: 6000 Kecskemét, Méntelek Tanya 152/A., adószám: 55686787-1-23, bankszámlaszám: K&H Bank, HU43 1040 2506 5052 6966 6868 1002, tel.: +36704202600, email: decorwhitehouse@gmail.com) (a továbbiakban: Vállalkozás).

A Vállalkozás a személyes adatokat mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („General Data Protection Regulation – GDPR” a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) előírásainak megfelelően kezeli.

A személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos üzeneteiket, kérelmeiket elektronikus úton a decorwhitehouse@gmail.com e-mail címre juttathatják el. Postai küldeményeiket a 6000 Kecskemét, Méntelek Tanya 152/A. címre várjuk.

A Webáruházba látogató vásárló a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseit elfogadja. A Webáruházban kizárólag cselekvőképes (nagykorú személy, akinek a cselekvőképessége nincs korlátozva vagy kizárva) Vásárló vásárolhat és regisztrálhat. A Vállalkozás a vásárló által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelősségéért és naprakészségéért a vásárló tartozik felelősséggel.

  1. KAPCSOLATFELVÉTEL, INFORMÁCIÓKÉRÉS

Vásárlóink a Vállalkozás által forgalmazott termékek, szolgáltatások vonatkozásában a weboldalunkon feltüntetett elérhetőségeink bármelyikén, e-mail útján, telefonon, vagy akár postai úton tehetnek fel kérdéseket munkatársainknak. Munkatársaink a vásárlói kérdés megválaszolása érdekében kérhetik a vásárló (vásárló választása szerinti) elérhetőségének, e-mail címének, postacímének, telefonszámának megadását. Abban az esetben, ha az információt kérő vásárló az információkérést megelőzően a Webáruházban nem regisztrált, Vállalkozásunk a megadott elérhetőséget (amely személyes adatnak minősül) az érintett önkéntes hozzájárulása alapján a kérdés megválaszolásáig, (annak érdekében, hogy a vásárló részére pl. technikai hiba okán az írásbeli válasz ismételten elküldhető legyen) legkésőbb az információkéréstől számított hat hónapig kezeli, majd törli a nyilvántartásából. Kapcsolatfelvétel, információkérés esetén az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel a látogatóval, vásárlóval. A kezelt adatok köre: e-mail cím, telefonszám, postacím, más elérhetőség, vezetéknév és keresztnév. Az adatkezelés jogalapja a vásárló hozzájárulása.

  1. VÁSÁRLÁS A WEBÁRUHÁZBAN

Vásárlóink termékeinket a Vállalkozás Webáruházában látogatóként és regisztrált vásárlóként is megvásárolhatják. Az Általános Adatvédelmi Rendeletben nevesített adattakarékosság elvére tekintettel Vállalkozásunk csak a Vállalkozás és a vásárló között létrejövő szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez, a vásárlók egymástól való megkülönböztetéséhez, nyilvántartásához és a Táraság jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez feltétlenül szükséges, megfelelő és releváns személyes adatok megadását kéri a vásárlóktól. A személyes adatok hiányában a vásárló terméket nem rendelhet, a vásárló és a Vállalkozás közötti szerződés nem köthető meg. Az adatkezelés célja a Webáruházban történő vásárlás, megrendelés, számviteli bizonylat kiállítása, a vásárlói megrendelések teljesítése, vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Látogatóként történő vásárlás esetén a Vállalkozás a vásárló által a rendelés során megadott vezetéknevet, keresztnevet, e-mail címet, szállítási címet, telefonszámot, valamint a vásárlás adatait (vásárlás, megrendelés időpontja, vásárolt termék, vásárlás értéke, rendelésszám) és a vásárló IP-címét kezeli. A Vállalkozás a vásárlók adatait a megrendelés, illetve az esetleges szavatossági és jótállási igények teljesítéséhez szükséges ideig, illetve a szerződés megszűnésétől számított nyolc évig kezeli a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (a továbbiakban: Számviteli törvény) rendelkezései alapján. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve a Vállalkozás jogi kötelezettségének teljesítése.

Regisztrált vásárlóként történő vásárlás esetén a Vállalkozás a vásárló által a vásárlói fiók létrehozása során megadott vezetéknevet, keresztnevet, e-mail címet, szállítási címet, telefonszámot, valamint a vásárlások adatait (vásárlások, megrendelés időpontja, vásárolt termék, vásárlás értéke, rendelésszám) és a vásárló IP-címét kezeli. A Vállalkozás a vásárlók adatait a megrendelés, illetve az esetleges szavatossági és jótállási igények teljesítéséhez szükséges ideig, illetve a szerződés megszűnésétől számított nyolc évig kezeli a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (a továbbiakban: Számviteli törvény) rendelkezései alapján. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve a Vállalkozás jogi kötelezettségének teljesítése. Abban az esetben, ha a Regisztrált vásárló fiókja a legutolsó megrendeléstől számított öt évig inaktív, azaz a Vállalkozástól a vásárló öt évig nem rendel terméket, a Vállalkozás a vásárló személyes adatait törli. A Vállalkozás által a Számviteli törvény alapján, a jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezelt regisztrált vásárlói személyes adatokat a Vállalkozás nyolc évig kezeli. Az inaktív regisztrált vásárló részére a Vállalkozás a személyes adatok törlését megelőzően a személyes adatok Vállalkozás nyilvántartásából való törlésére figyelmeztető e-mailt küld. Abban az esetben, ha a Regisztrált vásárló a Vállalkozástól a kezelt személyes adatok, a regisztrált vásárlói fiók törlésének mellőzését írásban kéri, a Vállalkozás a kezelt személyes adatok törlésétől eltekint.

A Vállalkozás a vásárlók személyes adatait kizárólag az Info. törvény és az Általános Adatvédelmi Rendelet hatálya alá eső, az Európai Gazdasági Térségben letelepedett partnerek részére, illetve olyan partnerek részére továbbítja, amelyek az Általános Adavédelmi Rendelettel egyenértékű adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek. Adatkezelő partnereinket a jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban nevesítjük.

A megrendelt áru kiszállítása (ÁSZF V.2. pont) és az utánvétellel történő fizetés biztosítása érdekében a Vállalkozás a vásárló vezetéknevét, keresztnevét, szállítási címét és telefonszámát az alábbi partnerei részére továbbítja.

Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén a személyes adatok a Fürgefutár.hu Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 35. 2. em., cégjegyzékszám: 01-09-946845) részére kerülnek továbbításra. Partnerünk, mint adatfeldolgozó a személyes adatokat az Info. tv. és az Általános Adavédelmi Rendelet rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Vállalkozás a vásárlók Webáruházban teljesített fizetéseivel kapcsolatban banki adatokat (bankkártya szám, hitelkártya szám stb.) nem kezel. A Webáruház részére az OTP Mobil Kft. (a továbbiakban: Bank) biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere a Simple Pay útján. Bankkártyás fizetéskor a Vásárló automatikusan átirányításra kerül a Bank fizetőoldalára, így a fizetés nem a Webáruház oldalán, hanem közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. A Vállalkozás semmilyen formában nem fér hozzá és nem nyer betekintést a vásárló kártya-, illetve a mögötte álló számla adataiba, számába, lejárati dátumába. A vásárló fizetése vonatkozásában a Bank a Vállalkozás részére kizárólag az egyes fizetések tranzakciós azonosítóját küldi meg annak érdekében, hogy a Vállalkozás a fizetés sikerességéről vagy sikertelenségéről értesüljön.

  1. PANASZKEZELÉS, GARANCIÁLIS IGÉNYEK

A Vállalkozás által értékesített termékek vonatkozásában az ÁSZF IX. pontjában foglaltaknak megfelelően a vásárló személyesen, telefon, e-mail útján vagy postai úton panasszal élhet. A vásárlók fogyasztói panaszainak elbírálása, a garanciális igények jogosságának megvizsgálása, a garanciális igény teljesítése érdekében a Táraság a panasz elbírálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kezeli (a vásárló vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét, postacímét). Az adatkezelés jogalapja a Vállalkozás jogi kötelezettségeinek teljesítése. A Vállalkozás a panasszal élő vásárlók adatait a panasz elbírálásának, az esetleges garanciális igények teljesítéséhez szükséges ideig, általános panasz esetén vagy a Panaszkönyvbe tett panasz esetén öt évig, garanciális igény esetén három évig kezeli.

  1. VÁSÁRLÓI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE

A Vállalkozás a Webáruház mentett anonim adatait statisztikai célokra használja, értékelve a Webáruház látogatottságát. A Webáruház a Google Analytics-t és a Facebook Pixel-t (magyar felületen „Facebook képpont”) használja. A Google Analytics és a Facebook Pixel sütiket („cookie”) használ, melyeket a vásárlók számítógépére ment. A Webáruház használatáról készült adatokat a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) és a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) az USA-ban lévő szervereikre továbbítják és tárolják. A Webáruház használatáról ezen adatok segítségével készítenek elemzéseket a Vállalkozás részére elősegítve a Webáruház optimális működését, fejlesztését.

A Vállalkozás a vásárlói elégedettség és a szolgáltatás színvonalának növelése és a vásárlói elégedettség Webáruházban való megjelenítése érdekében a Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódóan az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft., székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., cégjegyzékszám: 01-09-186759) részére a Webáruház vásárlóinak nevét és e-mail címét továbbítja. Az Árukereső a Vállalkozás részére kizárólag statisztikai adatokat szolgátat, mint például az Árukereső weboldalon keresztül a Webáruházba látogatók, vásárlók számát, az adatok alapján a vásárlók személye nem azonosítható. Partnerünk, mint adatfeldolgozó a személyes adatokat az Info. tv. és az Általános Adavédelmi Rendelet rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Partnerünk adatvédelmi tájékoztatóját a Árukereső adatvédelem linkre kattintva érheti el.

  1. PROFILALKOTÁS

A Vállalkozás a vásárlók vonatkozásában profilalkotást nem végez.

  1. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Amennyiben a vásárló Facebook vagy Google fiókkal rendelkezik lehetősége van arra, hogy a Webáruházba közösségi oldalon létrehozott fiókja felhasználásával regisztráljon, a regisztrációt követően pedig a Webáruház fiókjába a Facebook vagy Google fiókján keresztül lépjen be. A közösségi oldalakon keresztül történő regisztráció és belépés előnye, hogy a vásárlónak a közösségi fiók belépési kódja mellett a Webáruházi fiók létrehozásához és a fiókba belépéshez újabb jelszót nem szükséges létrehoznia és megjegyeznie, a vásárló a Webáruházba a Facebook, illetve Google felhasználónevével és jelszavával a Google illetve Facebook felületén keresztül lép be.

A Facebook, illetve Google Plus fiók használatával történő regisztráció, illetve belépés során a vásárló engedélyével a Facebook, illetve a Google Plus a Webáruházban való regisztrációhoz, Webáruház fiókba való belépéshez szükséges személyes adatokat a Webáruház részére továbbítja (Facebook és Google Plus ID, név, e-mail cím). A Webáruházban való vásárlás esetén azonban a vásárlónak a termék megrendeléséhez szükséges szállítási adatokat abban az esetben is Webáruház fiók felületén kell megadnia, ha a Webáruház fiókba a közösségi oldalakon keresztül lépett be. A megadott szállításra vonatkozó személyes adatokat a Vállalkozás a jelen szabályzatban foglaltak szerint kezeli.

A vásárlókkal való kapcsolatfelvétel biztosítása, kapcsolattartás, tájékoztatás és marketingfelület biztosítása céljából a Vállalkozás a Facebook közösségi oldalon saját profilt hozott létre. A Vállalkozás a Facebook profilt követő (a Vállalkozás Facebook oldalát kedvelők, megosztók, értékelők, az oldalon publikált anyaghoz hozzászólók) vásárlók – vásárlók által publikussá tett – adatait (vezeték és keresztnév, komment, értékelések) a vásárlók törlési kérelméig, a Vállalkozás Facebook profiljának követésével való felhagyásig kezeli. A Vállalkozás a Facebook profil felületén időszakosan nyereményjátékot szervez. Az egyes nyereményjátékokra külön nyereményjáték szabályzat vonatkozik, melyről a résztvevők (az adatvédelmi tájékoztatóval együtt) a nyereményjátékot megelőzően kapnak tájékoztatást. A nyereményjátékban való részvétel minden esetben önkéntes hozzájáruláson alapul.

  1. SÜTIK (COOKIE-K)

A sütik használatát Vállalkozásunk a Webáruház felületén elérhető Süti szabályzatban rögzítette. A vásárlók a sütik használatát a böngésző programjában letilthatják, a sütik letiltása esetén azonban előfordulhat, hogy a Webáruház funkcióit a vásárlók nem tudják teljes körűen használni.

  1. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, A VÁSÁRLÓK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A személyes adatok biztonságát a Vállalkozás informatikai, technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítja. A Vállalkozás az adatkezelést úgy végzi, hogy a vásárlók Érintettek magánszférájának védelmét biztosítsa. A Vállalkozás a személyes adatokat a technológia állásának leginkább megfelelő információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Vállalkozás a személyes adatokat Magyarország területén, a Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., Cg.01-09-968314) szolgáltató védett szervertermében és védett szerverein tárolja.

A vásárlók az Általános Adavédelmi Rendeletben és az Info törvényben rögzített alábbi jogaikat a Vállalkozás jelen szabályzatban megadott elérhetőségeire küldött írásbeli kérelmük útján gyakorolhatják:

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga: A vásárló a Vállalkozástól elkérheti a Vállalkozás által tárolt személyes adatainak másolatát és megbizonyosodhat arról, hogy a személyes adatok kezelése során a Vállalkozás szabályosan járt el. A tájékoztatás ingyenes, de az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Vállalkozás a további másolatokért adminisztrációs költségen alapuló díjat számít fel.

Helyesbítéshez való jog: A vásárló jogosult arra, hogy kérésére a Vállalkozás a pontatlan, hiányos személyes adatait helyesbítse, illetve kiegészítse. A Vállalkozás a személyes adatokat köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni, illetve kiegészíteni.

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): A vásárló jogosult arra, hogy kérésére a Vállalkozás törölje személyes adatait. Amennyiben a személyes adat nyilvánosságra került a Vállalkozás köteles minden ésszerű lépést megtenni annak érdekében, hogy az adatkezelőket tájékoztassa arról, hogy a vásárló az érintett személyes adatok másolatának törlését kéri. A Vállalkozás a vásárló kérelme nélkül köteles a vásárló személyes adatait haladéktalanul törölni amennyiben:

° a kezelt személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Vállalkozás gyűjtötte és kezelte;

° ha a vásárló a adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

° ha a vásárló tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

° megállapítást nyer, hogy a Vállalkozás a személyes adatokat jogellenesen kezelte;

a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére 16 éven aluli gyermek számára, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Abban az esetben, ha a vásárló szerint a kezelt személyes adatok nem pontosak, kérheti az adatkezelés korlátozását addig, amíg az adat tényleges pontossága vagy pontatlansága be nem bizonyosodik. Ha az adatkezelés jogellenes, de a vásárló nem szeretné, ha törölnénk az adatát, mert valamely okból ez a vásárló érdeke, kérheti, hogy a Vállalkozás a személyes adatok törlése helyett inkább korlátozza az adatkezelést. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, de a vásárló nem szeretné, hogy a Vállalkozás a személyes adatot törölje, mert valamely igénye érvényesítéséhez szüksége van rá, szintén kérheti az adatkezelés korlátozását. Abban az esetben, ha a vásárló az adatkezelés ellen tiltakozott, de a Vállalkozás álláspontja szerint a Vállalkozás jogos érdeke élvez elsőbbséget a korlátozás az ügy érdemi eldöntéséig fennáll.

Az adathordozhatósághoz való jog: A vásárlónak joga van ahhoz, hogy kezelt személyes adatait az adatok továbbítása céljából a Vállalkozástól elektronikus és strukturált formában elkérje, vagy, ha ez technikailag lehetséges a személyes adatok harmadik személy adatkezelő részére történő továbbítását kérje a Vállalkozástól.

A tiltakozáshoz való jog: A vásárlónak joga van tiltakozni a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából történő kezelése ellen. Ilyenkor az adatok e célból nem kezelhetők. A vásárló akkor is tiltakozhat, ha az adatkezelés a Vállalkozás vagy harmadik fél jogos érdekén alapul. Ilyenkor csak kivételes esetben (kényszerítő erejű jogos indok esetén) kezelhető tovább az adat.

A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a vásárló kérelemének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a vásárlót a kérelem vonatkozásában hozott intézkedéseiről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Vállalkozás a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a vásárlót. Ha a vásárló elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha a vásárló az írásbeli tájékoztatást kifejezetten postai úton kérte. Ha a vásárló kérelme alapján a Vállalkozás nem intézkedik a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül a vásárlót tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól és tájékoztatja arról, hogy a vásárló a felügyeleti hatóságoknál panaszt tehet, illetve bírósági jogorvoslattal élhet.

A Vállalkozás a vásárló részére a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha a vásárló kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy pl. ismétlődő jellege miatt túlzó a Vállalkozás figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A Vállalkozás minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A vásárló kérésére a Vállalkozás tájékoztatja a címzettek személyéről. A Vállalkozás az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatot egyoldalúan módosítsa.

A vásárló jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tehet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Készült: 2020. április 3.

Fotóstúdió nyitvatartás

Nyitvatartásunk módosul !

Sajnálattal közöljük, hogy fotóstúdiónk a nyári időszakban 2024. 05. 01- 2024. 08. 31-ig ZÁRVA tart. Döntésünk meghozatalának a fő oka, hogy a nálunk megrendezett esküvők és rendezvények már nem minden esetben összeegyeztethetők a fotózásokkal, hogy egyik felet se zavarja a másik fél tevékenysége. Szeretnénk fotóstúdiónkat hosszútávon is megtartani, ezért most egy kis időre van szükségünk, hogy megszervezzük a továbbiakat és megújulhasson a stúdió. Aki szeretne tavaszi fotókat készíteni április 30 -ig még megteheti, lehet online foglalni.
Ősztől új kültéri dekorral várunk majd benneteket, ami már nem a birtok területén lesz megtalálható. Természetesen a karácsonyi fotózások a tőlünk megszokott módon folynak majd.
Várunk vissza Mindenkit sok szeretettel !

Üdvözlettel :

Bukovszki - Veres Zsuzsanna & Bukovszki Zsolt